1. WARUNKI OGÓLNE
Niniejsze Warunki Sprzedaży dotyczą umów zawieranych między firmą DACPOL SERVICE Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno (firma DACPOL SERVICE) a jej Klientami (z zastrzeżeniem punktu X). Warunki te mogą ulec zmianie jedynie w przypadku, gdy zostanie zawarta pisemna umowa pomiędzy firmą DACPOL SERVICE, a upoważnionym pracownikiem Klienta.

2. ZAMÓWIENIA
Firma DACPOL SERVICE realizuje zamówienia składane faksem, e-mailem, telefonicznie, pocztą, za pośrednictwem sklepu internetowego lub osobiście w siedzibie firmy.

Pierwsze zamówienie składane w firmie DACPOL SERVICE powinno być przesłane faksem i zawierać następujące informacje:
- Nazwa i adres firmy,
- Nr telefonu do firmy,
- Nr NIP,
- Nazwisko osoby składającej zamówienie z nr telefonu
(do wykorzystania w celu wyjaśnienia ew. wątpliwości),
- E-mail,
- Nr Faksu,
- Numer Katalogowy i Nr producenta,
- Ilość zamawianego towaru,
- Dane do umieszczenia na fakturze – gdy inne niż dane Zamawiającego,
- Adres dostarczenia towaru – gdy inny niż adres Zamawiającego,
- Sposób transportu.

W celu usprawnienia obsługi zamówień zachęcamy do wypełniania formularza, którego wzór znajduje się w Katalogu i na stronie www.service.dacpol.com.pl lub przesłania zamówienia w innej formie podając ww. informacje. Wypełniony i podpisany formularz przez osobę upoważnioną do składania zamówień należy przesłać do firmy DACPOL SERVICE.

Jeżeli po dokonaniu zamówienia za pomocą telefonu, e-maila lub strony www przesyłają Państwo zamówienie pisemne, prosimy umieścić na nim w wyraźny sposób adnotacje: "Potwierdzenie zamówienia złożonego dnia .........". W przeciwnym razie zamówienie takie może być traktowane jako kolejne.

Na życzenie Klienta firma DACPOL SERVICE wysyła pocztą elektroniczną lub faksem potwierdzenie, które zawiera informacje o rodzaju i ilości zamówionego towaru, cenach oraz terminie realizacji.

Firma DACPOL SERVICE zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zamówienia, jeżeli Klient zalega z płatnościami lub jego sytuacja prawna lub finansowa może powodować problemy z dokonaniem płatności w przyszłości.

Firma DACPOL SERVICE przyjmuje również zlecenia na niestandardowe towary realizowane na indywidualne zamówienia. W tym celu prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.

3. CENY
Ceny znajdujące się w Katalogu są cenami NETTO w PLN i mają jedynie charakter informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Obowiązującą ceną sprzedaży jest cena z dnia wysyłki towaru lub cena potwierdzona pisemnie przez upoważnionego pracownika firmy DACPOL SERVICE (zgodnie z procedurą opisana w punkcie II. Zamówienia). Ceny podane w Katalogu nie zawierają kosztów transportu. Koszty transportu są umieszczane jako odrębna pozycja na fakturze.

Firma DACPOL SERVICE zastrzega sobie możliwość zmiany cen w wypadku zaistnienia okoliczności, na które nie ma wpływu (tj. zmiany cen na rynkach światowych, kursów walut, przepisów podatkowych i inne).Każdy z Klientów firmy DACPOL SERVICE ma prawo negocjowania warunków przy zakupach hurtowych, tj. takich, w których ilość zamawianego produktu przekracza maksymalną ilość określoną w Katalogu. W tym celu prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.

4. WARUNKI PŁATNOŚCI
Podstawową formą płatności stosowaną przez firmę DACPOL SERVICE jest pobranie przy odbiorze lub potwierdzona przedpłata w formie przelewu bankowego. Inne formy płatności zależą od wielkości i cykliczności realizowanych zamówień. W celu zmiany warunków płatności prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży. Klient zobowiązany jest do terminowego uregulowania należności, gdyż w przeciwnym razie firma DACPOL SERVICE zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek karnych w ustawowej wysokości.

5. WARUNKI DOSTAWY
Sprzedaż odbywa się na terenie firmy DACPOL SERVICE lub jest realizowana w formie wysyłkowej poprzez wyspecjalizowaną firmę kurierską albo za pośrednictwem Poczty Polskiej. Standardowy termin realizacji zamówienia to ok. 1-2 dni roboczych. Dostawy realizowane są w dni robocze.

W przypadku, gdy chwilowo brak jest jakiegoś produktu w magazynie, firma DACPOL SERVICE informuje o tym Zamawiającego, określając przybliżony termin dostawy brakujących artykułów. Po uzgodnieniu z Klientem firma DACPOL SERVICE wydaje towary będące w magazynie, natomiast brakujący będzie dosłany kolejną przesyłką po uzupełnieniu zapasów. W takim przypadku Klient ponosi koszty jedynie pierwszej przesyłki.

Do każdej przesyłki krajowej o wadze do 30 kg dolicza się zryczałtowaną opłatę za transport..

Koszty przesyłek powyżej 30 kg oraz międzynarodowych są ustalane każdorazowo z Działem Sprzedaży.

Firma DACPOL SERVICE zastrzega sobie możliwość zmiany ceny dostawy w przypadku zaistnienia okoliczności, na które nie ma wpływu.

Istnieje możliwość odbioru zamówionego towaru z magazynu firmy DACPOL SERVICE w Piasecznie k. Warszawy. W takim wypadku Kupujący jest zobowiązany odebrać towar w ciągu 7 dni od daty otrzymania z firmy DACPOL SERVICE powiadomienia o gotowości towaru do odbioru, w przeciwnym razie DACPOL SERVICE wystawi fakturę zobowiązującą do zapłaty za zamówiony towar.

Do zamówień, których wartość nie przekracza 50 PLN netto doliczane są koszty obsługi przesyłki w wysokości 10 PLN netto.

Kupujący jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki z towarem bezpośrednio po jej otrzymaniu.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu należy:

- Zgłosić zaistniały fakt przedstawicielowi firmy spedycyjnej w trakcie odbioru towaru .
- Sporządzić protokół przy udziale przedstawiciela firmy kurierskiej.
- Telefonicznie lub mailem powiadomić Dział Sprzedaży firmy DACPOL SERVICE.

Jeżeli kurier nie zastanie osoby upoważnionej do odbioru przesyłki pozostawi awizo. W takiej sytuacji Klient jest zobowiązany odebrać przesyłkę z oddziału firmy kurierskiej.

Czas realizacji zamówień niestandardowych jest każdorazowo uzgadniany z Klientem przez Dział Sprzedaży.

6. PROCEDURA REKLAMACYJNA I GWARANCJE
Wszelkie uwagi dotyczące jakości sprzedawanych przez firmę DACPOL SERVICE produktów, sposobu obsługi i niezgodności ilościowych między stanem faktycznym a fakturą, prosimy zgłaszać do Działu Sprzedaży. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej w ciągu pięciu dni roboczych po otrzymaniu towaru lub niezwłocznie po ujawnieniu ukrytych wad, jednak nie później niż rok od daty sprzedaży. Gdy przesyłka jest uszkodzona w momencie dotarcia do odbiorcy, zgłasza on to w formie pisemnej przedstawicielowi firmy kurierskiej zgodnie z punktem V.

Po otrzymaniu paczki ze zwróconym towarem, firma DACPOL SERVICE bada zasadność danej reklamacji i w przypadku jej uznania dostarczy towar wolny od wad lub odsyła pieniądze przelewem bankowym. Prosimy pamiętać, by wraz z przesyłką reklamacyjną dostarczyć dokładny opis przyczyn reklamacji, kopię dokumentu zakupu oraz numer konta bankowego z danymi adresowymi.

Zwracany towar nie może nosić śladów używania lub zniszczenia.

Jeśli urządzenie nie posiada pełnego wyposażenia nie będzie możliwa ani wymiana takiego sprzętu na inny o podobnych parametrach, ani tym bardziej korekta dokumentu zakupu i zwrot pieniędzy.

Reklamowane produkty wraz z kopią wszystkich towarzyszących im dokumentów są dostarczane do siedziby firmy DACPOL SERVICE na koszt i ryzyko Klienta.

Kupującemu nie przysługuje prawo zwrotu lub zamiany towarów niestandardowych, które nie należą do normalnego asortymentu firmy.

7. SIŁA WYŻSZA
W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a które uniemożliwiają lub utrudniają wywiązanie się przez firmę DACPOL SERVICE z przyjętych przez nią zobowiązań, firma jest zwolniona od zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Sprzedaży w czasie trwania takich okoliczności.

8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Firma DACPOL SERVICE, nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy, dostarczenia produktów o parametrach innych niż te zawarte w katalogu, niedostarczenia produktu lub zmiany cen.

Firma DACPOL SERVICE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wywołane wadliwym działaniem towarów, w tym m.in. za straty materialne w majątku Klienta, utratę korzyści finansowych, utratę danych.

Firma DACPOL SERVICE nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wstrzymania produkcji, utraty zysku lub strat pośrednich, powstające w wyniku niedostarczenia odpowiedniego towaru w danym terminie.

Firma DACPOL SERVICE nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu spowodowane przez dostarczony towar, które nastąpiły po wydaniu towaru z magazynu w celu dalszego transportu do Klienta.

Firma DACPOL SERVICE nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w czasie składu i druku katalogu oraz błędy w załączonej dokumentacji technicznej.

Wykorzystywanie materiałów zawartych w katalogu, a w szczególności zdjęć, opisów, formy graficznej oraz sposobu prezentacji, wymaga zgody firmy DACPOL SERVICE.

9. ZASTRZEŻENIA PRAWNE
Zastrzeżenie prawa własności – firma DACPOL SERVICE zastrzega sobie prawo własności towaru do chwili otrzymania pełnej zapłaty za towar. Przed dokonaniem pełnej zapłaty za towar, Klientowi nie przysługuje, bez pisemnej zgody firmy DACPOL SERVICE, prawo dysponowania tym towarem w sposób, który mógłby spowodować zagrożenie lub obciążenie prawa własności towaru przysługującego firmie DACPOL SERVICE.

Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są wyłącznie w celach informacyjnych.

Publikowane w Katalogu dane techniczne produktów są danymi skrótowymi i jako takie nie mogą być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z Działem Sprzedaży

10. ZASADY SPRZEDAŻY DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
W przypadku sprzedaży Klientom będącym osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej, niniejsze warunki stosuje się wyłącznie w przypadkach nieuregulowanych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

11. SPORY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA
Wszelkie spory między stronami w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie.
W ostatecznym przypadku rozstrzygane będą na gruncie prawa polskiego w sądzie właściwym ze względu na siedzibę firmy DACPOL SERVICE.


Strona głównaStrona główna

Koszyk  

jest pusty

Promocje

Aktualnie brak promocji

Kontakt

Tel. 22 70 35 210
Tel. 22 70 35 180
Mob. +48 600 393 625
plomby@dacpol.com.pl

Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę